Stichting Ds. Visscherfonds

Het Ds. Visscherfonds heeft ten doel het verschaffen van materiële steun aan projecten ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast, ten dienste van zorg aan personen met een verstandelijke beperking, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • de bevordering van wetenschappelijk onderzoek, door
  • de cofinanciering van daartoe in aanmerking komende onderzoeksprojecten;
  • de tweejaarlijks toekenning van de Ds. Visscherprijs;
  • de (aanvullende) bekostiging van publicaties en/of seminars;
  • het werven van fondsen, subsidies en dergelijke;

en voorts met alle wettige middelen die bijdragen aan de verwezenlijking van het doel.

Geschiedenis
Het  Ds. J.A. Visscherfonds vindt zijn oorsprong in het werk van dominee Johannes Antonie Visscher (1876-1943), die in 1925 naar Groesbeek werd beroepen als predikant bij de Nederlands Hervormde Kerk. Daarvoor had hij als predikant in Houtigehage in Friesland al een grote naam opgebouwd in het sociale werk en waren er tevens een aantal publicaties van zijn hand verschenen. In Groesbeek zette hij met groot enthousiasme zijn werk voor de minder bedeelden voort. In 1929 werd daar na een wat moeizame start  het eerste huis opgericht, gevolgd door meerdere huizen en werkplaatsen. De stichting kreeg de naam “Nederlandsche Centrale voor Practische Werkverruiming en Hulpverlening”, bekend geworden als “de PH”. De zorg betrof zowel kinderen als volwassenen. De cliënten waren voogdij- en diaconiekinderen, zwervers, psychiatrische patiënten en  - zoals ze toen heetten -  zwakzinnigen. Uiteindelijk leidde het werk van Ds Visscher tot wat nu heet de Groesbeekse Tehuizen, een instituut voor mensen met een verstandelijke beperking en onderdeel van Pluryn.

Tot de komst van de AWBZ in 1969 was de hulpverlening praktisch geheel afhankelijk van fondsenwerving om de zorg te kunnen verlenen. Alle bezittingen van de PH zijn dan ook via allerhande acties en legaten door particulieren gefinancierd. Na de invoering van de AWBZ zijn de Groesbeekse Tehuizen - destijds geëxploiteerd via de Stichting Volwassenenzorg en de Stichting Gezinsvervangend Tehuis - zich met name gaan richten op de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het vermogen van vóór die tijd en de legaten die alsnog binnenkomen zijn later ondergebracht in twee fondsen: het ds Visscherfonds en het fonds NCPH.

De instelling van de Ds. Visscherprijs

De Ds. Visscherprijs is een initiatief van het Ds. Visscherfonds. De prijs wordt eenmaal in de twee jaar toegekend aan een onderzoeker die een waardevolle publicatie heeft verzorgd op het gebied van participatie en/of integratie in de samenleving van mensen met een verstandelijke beperking.

De prijs is in 1989 ingesteld door de Stichting Volwassenenzorg Groesbeekse Tehuizen - tot 2004 onderdeel van de Pluryn Werkenrode Groep - ter gelegenheid van haar 60-jarig bestaan. De prijs is genoemd naar Ds. J.A. Visscher, oprichter van de Groesbeekse Tehuizen. Ds. Visscher stond een zorgbenadering voor, die integratie van mensen met een verstandelijke handicap hoog in het vaandel droeg. Met de instelling van de prijs wordt beoogd het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van participatie en integratie van mensen met een verstandelijke handicap te stimuleren en te ondersteunen.

De prijs werd in 1993 voor het eerst uitgereikt, In 2016 gebeurde dat voor de elfde maal. De toekenning van de prijs vindt, op advies van de hiertoe ingestelde jury, plaats door het bestuur van het Ds. Visscherfonds. De jury nomineert drie potentieel prijswinnaars, en wijst daaruit de prijswinnaar aan. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van € 10.000. De overige genomineerden ontvangen een bedrag van €3.000.

Meer informatie:
Wikipedia
Biografisch lexicon voor het Nederlands protestantisme: deel 3, blz. 376 (ISBN 90-242-4461-7) KOK 1988
A.F. Manning: Groesbeekse Tehuizen 1929-1989 (ISBN 90-6720-062-X) Kerckebosch 1989
NCPH
Pluryn